Anh em MT lại có dịp gặp mặt tại Hà Nội!

Van phong SIYB Quoc gia co ke hoach to chuc hoi thao nham phat trien chuong chinh SIYB va ra mat Cau lac bo Giang vien SIYB vao ngay 03/12/2010, tai Ha Noi, trong Chuong trinh co hai phan lien quan den CLB:

– Le ra mat CLB Giang vien Cao cap (tu 9h 30 – 10h 00)

– Thong nhat phuong phap cap nhat thong tin, duy tri trang Web cua CLB (tu 15h 20 – 16 h 00),

Ban to chuc hoi thao can biet: Danh sach cac to chuc da su dung giao trinh SIYB.

Xin cac Anh/Chi cho biet: Co quan/ to chuc nao da su dung giao trinh SIYB de giang day cho nguoi huong loi.

Xin cac Anh/Chi cho biet thong tin cham nhat la den ngay thu 2 (ngay 8/11/2010).

TMCLB

PHẠM NGỌC CHÍNH

Filed in: Sự kiện sắp tới

No comments yet.

Leave a Reply

*