Archive: Khóa Tăng cường Khả năng Kinh doanh Subscribe to Khóa Tăng cường Khả năng Kinh doanh

Khóa Tăng cường Khả năng Kinh doanh (IYB)

Khóa đào tạo Tăng cường Khả năng Kinh doanh (IYB) Chương trình IYB được biên soạn với mục đích hỗ trợ các chủ hộ kinh doanh mở rộng hay nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. Các...