Điều lệ

ĐIỀU LỆ

CÂU LẠC BỘ

Giảng viên Cao cấp Chương trình Khởi sự Doanh nghiệp và

Tăng cường Khả năng Kinh best asian dating sites freeonlinedatingsites.org doanh – Việt nam

Điều 1: Tên gọi của Câu Lạc Bộ.

Tên của Câu Lạc Bộ là: “Câu Lạc Bộ Giảng viên cao cấp Chương trình Khởi sự Doanh nghiệp và Tăng cường Khả năng Kinh doanh (SIYB) – Việt nam” , (dưới đây gọi tắt là Câu Lạc Bộ MT SIYB VN hay Câu Lạc Bộ, CLB) được thành lập ngày 5-11-2009 tại Hà nội là tổ chức xã hội tự nguyện của của các giảng viên cao cấp chương trình SIYB. Các giảng viên này đã được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) đào tạo nhằm phát triển chương trình SIYB tại Việt nam và hiện nay tiếp tục được  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt nam giúp đỡ phát triển.

Trụ sở Câu Lạc Bộ đặt tại: Tòa nhà VCCI-HCM, P. 403, 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM.

ĐT/ Fax: 08.39325085; Email: ducbinh@mtsiyb.vn; Website: www.mtsiyb.vn

Điều 2: Mục đích và Nhiệm vụ của câu lạc bộ

2.1 Mục đích: CLB được thành lập để tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, hỗ trợ nâng cao kiến thức và kỹ năng giảng dạy của các giảng viên, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển chương trình SIYB tại Việt nam với ILO và VCCI, góp phần vào thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt nam.

2.2 Nhiệm vụ: CLB là cầu nối về thông tin giữa các thành viên CLB với VCCI và ILO VN, trao đổi  thông tin và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng giảng dạy giữa các thành viên. CLB tổ chức chung một số hoạt động nhằm học hỏi nâng cao kiến thức và kỹ năng cho các thành viên, đồng thời tăng cường quảng bá, phát triển chương trình SIYB tại Việt nam. CLB còn có các hoạt động thăm hỏi, động viên các thành viên CLB và gia đình để nâng cao hiểu biết và gắn bó giữa các thành viên CLB.

Điều 3: Việc công nhận là Thành viên CLB.

3.1 Thành viên chính thức: Các giảng viên cao cấp chương trình SIYB do ILO đào tạo tại Việt nam nếu tán thành điều lệ của CLB và tự nguyện gia nhập CLB thì được công nhận là thành viên của CLB.

Các thành viên chính thức của CLB có quyền tham gia ứng cử bầu cử vào BCN CLB và biểu quyết các quyết định của CLB.

3.2 Thành viên danh dự: Các nhà quản lý, khoa học, Các mạnh thường quân… có uy tín trong xã hội, có nhiều đóng góp cho CLB và tự nguyện tham gia các hoạt động của CLB thì có thể được mời làm thành viên danh dự của CLB. Việc mời làm thành viên danh dự do Ban chủ nhiệm CLB hoặc đại diện các nhóm của CLB giới thiệu và đa số các thành viên CLB tán thành.

3.3 Thành viên liên kết: Các giảng viên chương trình SIYB tán thành điều lệ CLB, có đóng góp cho CLB, tự nguyện tham gia CLB thì có thể được kết nạp là thành viên liên kết của CLB. Việc công nhận là thành viên liên kết của CLB do một Thành viên chính thức CLB giới thiệu và đa số Thành viên chính thức trong Nhóm của CLB tán thành.

Điều 4: Thành viên CLB có nhiệm vụ:

4.1 Tôn trọng điều lệ và thực hiện nghiêm túc Điều lệ và các quyết định của CLB, đóng lệ phí đầy đủ.

4.2 Luôn phấn đấu vì mục tiêu của CLB. Tích cực cung cấp thông tin và tham gia các hoạt động của CLB. Đóng góp ý kiến xây dựng về tổ chức và phương hướng hoạt động của CLB,

4.3 Tuyên truyền nâng cao uy tín, mở rộng ảnh hưởng của CLB trong XH

Điều 5: Thành viên có quyền:

5.1 Được thông tin và tham gia thảo luận, biểu quyết các công việc của CLB.

5.2 Được tham gia các chương trình hoạt động, các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ và các hoạt động khác của CLB theo quy định.

5.3 Được xin ra khỏi CLB bằng một thông báo chính thức cho Ban chủ nhiệm CLB.

Điều 6: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của CLB.

6.1 Nguyên tắc tổ chức:

Các thành viên tham gia vào CLB trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, tự giác,  hiệp thương bàn bạc.

Đoàn kết chân thành, tôn trọng lẫn nhau, dân chủ bàn bạc, quyết định theo đa số, thực hiện trên tinh thần tự nguyện của từng thành viên.

6.2 Các Nhóm của CLB:

Theo yêu cầu của các thành viên CLB, tại các vùng có thể hình thành một hay một số nhóm của CLB Các nhóm này thực hiện các nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động chung của CLB, đồng thời có thể tổ chức  các hoạt động phối hợp giữa các thành viên , tổ chức thăm hỏi và các buổi gặp mặt, sinh hoạt chung thường xuyên hơn giữa các thành viên trong Nhóm.

6.3 Thông tin, liên lạc:

Các thành viên thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của ILO đồng thời thông báo các hoạt động này về cho CLB để đăng tải trên Website của CLB.

Tổ chức các buổi họp, sinh hoạt chung toàn CLB sẽ được tổ chức khi có điều kiện kết hợp với các hoạt động khác của CLB.

6.4 Ban chủ nhiệm CLB.

Ban chủ nhiệm CLB gồm 7 người do hội nghị toàn thể các Thành viên bầu ra. Các chức danh và phân công trong Ban chủ nhiệm do hội nghị toàn thể Ban chủ nhiệm quyết định. Khi không có điều kiện họp toàn thể, việc bầu cử vào Ban Chủ nhiệm và phân công trong BCN được thực hiện thông qua thông tin điện tử.

Ban chủ nhiệm có trách nhiệm tổ chức thực hiện Điều lệ  CLB, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hoạt động hàng năm đã được thống nhất.của CLB. Ban chủ nhiệm quyết định các nhiệm vụ đối nội, đối ngoại và công tác tổ chức, tài chính,  của CLB theo quy định của Điều lệ này.

Dự thảo các báo cáo, chương trình, kế hoạch hoạt động để lấy ý kiến các thành viên CLB.

Nhiệm kỳ của Ban chủ nhiệm CLB là 2 năm. Nhiệm kỳ của Chủ nhiệm CLB là 1 năm, thực hiện theo chế độ luân phiên.

Điều 7: Tài chính của CLB.

7.1 Tài chính của CLB gồm các nguồn thu sau đây:

  • Đóng góp của các thành viên.
  • Tài trợ của các tổ chức, cá nhân.
  • Các khoản thu hợp pháp từ các hoạt động dịch vụ của CLB.

7.2 Các khoản chi phí của CLB bao gồm:

  • Các hoạt động của CLB.
  • Thăm hỏi thành viên CLB.

7.3 Việc quản lý thu chi của CLB do ban chủ nhiệm CLB thực hiện công khai minh bạch theo nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước.

Điều 8: Chấp hành và sửa đổi điều lệ CLB.

8.1 Bản điều lệ của CLB gồm 8 điều. Mọi thành viên CLB phải chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ CLB.

8.2 Việc thông qua, sửa đổi bổ sung Điều lệ CLB được thực hiện trong buổi họp toàn thể khi có quá nửa tổng số thành viên đồng ý.

BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ


If you’re fighting with composing a cohesive essay and need a small support, you may possibly be interested in looking to an article assistant. This will be software which will allow you writing papers to produce a cohesive essay and be sure that you make employ of the most truly effective essay structure to complete your exploration.